Prováděné druhy ocenění

A. oceňování nemovitostí dle cenových předpisů (zákon č.151/1997 Sb. a prováděcí vyhláška č. 617/2006 Sb.)

Obvykle pro účely převodů nemovitostí na nové vlastníky (koupě, prodej, darování, směna a podobně) a také pro potřeby ocenění podle zvláštních předpisů.

B. tržní oceňování nemovitostí (zjištění tržní, neboli obvyklé ceny nemovitosti)

Obvykle pro účely úvěrového řízení u bank a hypotečních ústavů, pro účely dědického řízení pro převod nemovitostí nabytých dědictvím, pro soukromé potřeby např. při mimosoudním vyrovnání majetku, pro účely majetko-právního vypořádání, při soudním vypořádání majetku, včetně zrušení společného jmění manželů pro rozvodové řízení, pro potřeby exekučního řízení, restitučního řízení apod.

C. oceňování motorových vozidel a věcí movitých

Oceňované nemovitosti

 • oceňování rodinných domů, chat, chalup, garáží, bytů, nebytových prostor
 • oceňování průmyslových objektů a provozních areálů
 • oceňování rozestavěných objektů
 • oceňování veškerých druhů pozemků
 • oceňování lesů a trvalých porostů
 • oceňování rybníků a vodních ploch
 • oceňování věcných břemen
 • oceňování nepeněžitých vkladů dle Obchodního zákoníku

Oceňování movitých věcí

 • oceňování strojů
 • oceňování technologických celků
 • oceňování motorových vozidel
 • oceňování vybavení kanceláří
 • oceňování použitého zboží