Potřebné podklady pro ocenění Vaší nemovitosti

Zde uvádím orientační soupis podkladů, které jsou vyžadovány pro vyhotovení znaleckého posudku (odhadu) nemovitosti. Skutečný rozsah těchto podkladů se však pro různé druhy ocenění liší a proto doporučuji tento soupis předem konzultovat se znalcem. Pokud Vám budou některé, dále uvedené doklady chybět, je možné tyto zajistit naší znaleckou kanceláří, popřípadě se na jejich opatření domluvit při návštěvě nemovitosti znalcem.

  • výpis z Katastru nemovitostí - list vlastnictví (obvykle ne starší než 3 měsíce)
  • kopii snímku katastrální mapy předmětného území (obvykle ne starší než 1rok)
  • geometrický plán pro zaměření staveb (pokud oceňované stavby nejsou zaneseny v katastrální mapě)
  • stavební povolení a kolaudační rozhodnutí na všechny oceňované stavby (hlavní stavby, vedlejší stavby, venkovní úpravy, inženýrské stavby apod.)
  • projektovou dokumentaci oceňovaných staveb pro stavební povolení (stavební část potvrzenou stavebním úřadem)
  • soupis realizovaných stavebních úprav a změn na oceňované nemovitosti v uplynulém období s uvedením data jejich provedení
  • informace o skutečném účelu užití oceňovaných staveb a bytů - pokud je odlišný od stavu uvedeném v kolaudačním rozhodnutí
  • doklady omezující vlastnická práva - smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavního práva apod. včetně podrobného vymezení jejich rozsahu
  • doklady o nabytí vlastnictví (kupní smlouvy, v případě b.j. prohlášení vlastníka dle §5 zákona č.72/1994 Sb. s podrobným popisem budovy a bytu včetně výkresové části obsahující výkresy jednotlivých podlaží domu)předchozí znalecké posudky
  • u staveb oceňovaných výnosovým způsobem nutno navíc doložit údaje o výši ročního nájemného (z nájemních smluv nebo jiných dokladů o placení nájemného, nejsou-li k dispozici budou stanoveny ve výši obvyklého nájemného), o velikosti pronajaté plochy, o ročním nájemném z pozemků (je-li jiného vlastníka), náklady na správu podle účetní evidence, roční částku daně z nemovitosti (není-li stavba od daně osvobozena), roční částku zaplaceného pojistného